Governing BoardName Designation
Shree Rajan Baburao Patil President
Shree Jaganath Mahadev Ghatule Voice- President
Shree Subhash Mahajan AICTE Nominee
Shree Sandip Dhondu Patil Secretary
Shree Rajaram Govind Maradkar Director
Shree Vitthal Mahadev Kale Director
Shree Sandipan Narayan Thite Director
Shree Anand Kale MD Pragati Pharma
Shree Shobhraj Bharat Malvi Principal College of Pharmacy,Digas
Shree Mahesh Jayvant Patil Principal
Shree Pravin Tanaji Sathe Lecturer
Ms. Pooja Mahesh Swami Lecturer
Shree Balasaheb Shridhar Kolte Parent
Shree Nitin Dattatrey Kushe Parent
Ms. Vanashri Sandip Patil Ex Student
Mr. Akshay Milind Nar Ex Student